§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady usługi serwisu sprzętu marki Jura („Urządzenie”).
 2. Serwis świadczy Jura Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465420, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000 zł, o numerze NIP: 9512367659, REGON: 146660619 („JURA Poland” lub „Serwis”). 
 3. Przez „Usługę serwisu” należy rozumieć konserwację, diagnostykę, naprawę odpłatną, naprawę gwarancyjną lub każdy inny rodzaj usługi świadczonej w ramach działalności serwisu JURA Poland.
 4. Miejscem przyjmowania i wydawania sprzętu oddanego do dokonania Usługi serwisu jest siedziba JURA Poland.
 5. Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna zgłaszająca sprzęt do wykonania Usługi serwisu.

§ 2. Czas naprawy 

 1. Czas naprawy Urządzenia wynosi do 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do Serwisu. 
 2. Czas ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych, w szczególności na skutek zmiennej dostępności części Urządzeń.
 3. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez Serwis zatajonych przez Klienta informacji, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę Urządzenia.

§ 3. Procedura serwisowania 

 1. Warunkiem rozpoczęcia usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta zlecenia serwisowego.
 2. Dostarczenie Urządzenia do Serwisu może nastąpić w jeden z następujących sposobów:
  - osobiście w siedzibie Serwisu,
  - wysyłka kurierem z podaniem danych adresowych (adres do odesłania urządzenia po naprawie, telefon kontaktowy, adres mailowy),
  - zgłoszenie mailowe na adres service-pl@jura.com („Door to door”).
 3. W zgłoszeniu „Door to door” wadliwe Urządzenie jest odbierane przez kuriera, naprawiane w Serwisie, a następnie dostarczane w to samo miejsce (lub inne wskazane przez Klienta). W przypadku naprawy gwarancyjnej wszelkie koszty pokrywa JURA Poland. W innym przypadku naliczany jest koszt transportu w wysokości 16 złotych brutto (w jedną stronę).
 4. Aby skorzystać z usługi „Door to door” należy: 
  - skontaktować się z obsługą serwisu,
  - podać dane potrzebne kurierowi do odbioru urządzenia. 
 5. W przypadku wysłania urządzenia za pośrednictwem kuriera, Klient odpowiednio zabezpiecza Urządzenie na czas transportu (w szczególności Urządzenie nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania). Ryzyko uszkodzenia Urządzenie w czasie transportu do Serwisu ponosi Klient.
  Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia urządzenia i wykonania Usługi serwisowej, jeśli stwierdzi, że Urządzenie nie zostało przez Klienta właściwie zabezpieczone na czas transportu.
 6. W momencie dostarczenia Urządzenia do Serwisu, Klient zrzeka się praw własności na zużyte części, które zostają wymienione na nowe w ramach Usługi serwisowej. JURA Poland zobowiązuje się przekazać je na rzecz specjalistycznej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów. W wyjątkowym przypadku Klient może wyrazić chęć zatrzymania zużytych części wymontowanych z Urządzenia. Należy zgłosić to przed przekazaniem Urządzenia do Serwisu. Odesłanie zużytych części nastąpi w odzielnej paczce by nie narazić Urządzenia na uszkodzenia w transporcie. Za dodatkową przesyłkę opłaty ponosi Klient.
 7. Po naprawie Urządzenie jest przywracane do ustawień fabrycznych.
 8. W przypadku odmowy wykonania odpłatnej naprawy Urządzenia dostarczonego do zdiagnozowania przez Serwis, Klient obciążony zostanie kosztem diagnostyki w wysokości 100 złotych brutto oraz kosztami transportu.
 9. W przypadku osobistego dostarczenia Urządzenia do Serwisu, Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie zlecenia naprawy. Potwierdzenie to należy okazać  w chwili osobistego odbioru Urządzenia po naprawie.

§ 4. Gwarancja 

 1. Serwis udziela 90-dniowej gwarancji na wykonaną usługę, liczonej od dnia wystawienia rachunku za naprawę, chyba że ustalono inaczej.
 2. W/w gwarancja nie obowiązuje lub może być ograniczona w przypadku braku wyrażenia przez Klienta zgody na wymianę zużytego elementu Urządzenia jednoznacznie zakwalifikowanego przez serwis do wymiany. 
 3. Gwarancja naprawy nie przysługuje w przypadku stwierdzenia: 
  - nieprzestrzegania zasad użytkowania Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi,
  - uszkodzeń mechanicznych Urządzenia, 
  - zawilgocenia, zalania, działania temperatury w zakresie niedopuszczalnym przez producenta,
  - próby napraw przez nieuprawnione osoby.
 4. Potwierdzeniem gwarancji jest paragon, faktura lub inny dokument dokumentujący uiszczenie opłaty za Usługę serwisu.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest JURA Poland, tel.: +48 22 123 43 01, e-mail: info@pl.jura.com.
 2. Inspektorem Ochrony Danych JURA Poland jest Pan Paweł Strzałkowski, email: info@pl.jura.com.
 3. Na potrzeby Serwisu będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy. Dane osobowe posłużą do kontaktu z Klientem. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność realizacji usług serwisowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji usług serwisowych jest zgoda Klienta wyrażona na podstawie (art. 6 ust. 1 pkt a) oraz b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).  
 5. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być: 
  a. osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
  b. podmioty, którym JURA Poland powierzyła przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
  c. odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.
 6. JURA Poland realizuje prawa przysługujące podmiotom danych w postaci:
  a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  e. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych JURA Poland na adres: info@pl.jura.com.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Przekazując Urządzenie do dokonania Usługi serwisu Klient wyraża zgodę na koszty konserwacji zgodne z cennikiem JURA Poland dostępnym na stronie www.pl.jura.com oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 
 3. JURA Poland zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym przez JURA Poland, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej www.pl.jura.com. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.