Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

JURA Poland Sp. z o.o.
Ul: Puławska 366
02-819 Warszawa
Lub na adres e-mail: sklep@pl.jura.com

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór możecie Państwo pobrać z naszej strony.

Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w momencie otrzymania zamówionego produktu przez zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że JURA zgodzi się je ponieść lub nie poinformowała Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez JURA, JURA nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

Zwrot poniesionych kosztów nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli zwracany towar nie wróci w terminie 14 dni, JURA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez JURA do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

Produkty powinny być zwrócone na adres:

JURA Poland Sp. z o.o.
Ul: Puławska 366
02-819 Warszawa

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

Prawo zwrot i odstąpienia od umowy nie przysługuje na:

  • produkty zafoliowane, które z w przypadku naruszenia opakowania mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia bądź ze względów higienicznych po naruszeniu opakowania tracą na wartości.
  • produkty żywnościowe o krótkim terminie przydatności do spożycia.