Spółka JURA Poland Sp. z o.o. udziela użytkownikowi końcowemu na następujących warunkach gwarancji producenta na niniejsze urządzenie, które zostało zaprojektowane i skonstruowane z myślą o użytku domowym. Gwarancja zostaje udzielona w uzupełnieniu do prawa do rękojmi, przysługującego użytkownikowi końcowemu wobec sprzedającego, na okres

25 miesięcy od daty pierwszego zakupu

  1. Na produkty sprzedawane w ramach selektywnego systemu dystrybucji gwarancja producenta jest udzielana tylko pod warunkiem, że urządzenie JURA zostało nabyte w sklepie specjalistycznym autoryzowanym przez JURA.
  2. Usterki zostaną usunięte przez JURA w okresie obowiązywania gwarancji. Jednocześnie świadczenie gwarancyjne jest realizowane – według uznania JURA – poprzez naprawę, wymianę wadliwych części lub wymianę urządzenia. Realizacja świadczeń gwarancyjnych nie skutkuje przedłużeniem lub ponownym rozpoczęciem okresu gwarancji. Wymienione części przechodzą na własność JURA.
  3. Świadczenie gwarancyjne nie obejmuje szkód lub wad, które wynikają z nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz nieprawidłowego podłączenia, nieodpowiedniej obsługi, transportu, naprawy lub przebudowy wykonanej przez osoby nieposiadające autoryzacji. Jeżeli w szczególności nie są przestrzegane instrukcje obsługi i konserwacji firmy JURA lub jeżeli są stosowane inne produkty do konserwacji niż filtr wodny firmy JURA, tabletki do czyszczenia i usuwania kamienia firmy JURA, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją, wówczas również nie obowiązuje jakakolwiek gwarancja. Części podlegające zużyciu (na przykład uszczelki, tarcze mielące, zawory) również nie podlegają gwarancji, np. w związku z uszkodzeniem spowodowanym przez ciała obce w młynku (na przykład kamienie, elementy drewniane, spinacze).
  4. Potwierdzeniem prawa do roszczenia gwarancyjnego jest dowód zakupu z podaną datą zakupu i typem urządzenia. W celu ułatwienia realizacji gwarancji dowód zakupu powinien dodatkowo – o ile to możliwe – zawierać następujące dane: Nazwisko i adres kupującego, a także numer seryjny urządzenia.
  5. Jeśli użytkownik końcowy jest przedsiębiorstwem, osobą prawną lub jeśli urządzenie nie jest użytkowane w warunkach domowych, okres gwarancji producenta wynosi 12 miesięcy.
  6. Świadczenia gwarancyjne są realizowane w Polsce. W przypadku urządzeń, które zostały nabyte w Europie, a następnie przewiezione do innego europejskiego kraju, świadczenia są realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym kraju warunkami gwarancji JURA.
  7. Świadczenia gwarancyjne są realizowane w Polsce po wcześniejszym uzgodnieniu z infolinią serwisu +22 1234 303 (cena połączenia lokalnego) i po przesłaniu lub przekazaniu produktu na adres

JURA Poland Sp. z o.o.
Infolinia serwisu: +22 1234 303 (cena połączenia lokalnego)
e-mail: service@pl.jura.com
Czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00
Adres Centrum Serwisowego: Jura Poland Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa Polska
Adres Działu Dystrybucji: Jura Poland Sp. z o.o.
Puławska 366
02-819 Warszawa Polska

lub przez inny autoryzowany przez JURA serwis firmy JURA (patrz www.jura.com).