1. Gwarantem jest JURA Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa.
 2. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielona Nabywcy na okres: 
  a) 25 miesięcy od daty zakupu, w przypadku, gdy Nabywca jest osobą fizyczną lub jednoosobowym przedsiębiorstwem,
  b) 25 miesięcy od daty zakupu lub do 23 000 kaw, zależnie od tego co nastąpi jako pierwsze, w przypadku urządzeń profesjonalnych z linii WE,
  c) 12 miesięcy od daty zakupu, w przypadku, gdy Nabywca jest przedsiębiorstwem, osobą prawną lub gdy urządzenie nie jest użytkowane w warunkach domowych (tj. gdy urządzenie przygotowuje więcej niż 2 000 kaw rocznie. Limit ten nie dotyczy urządzeń profesjonalnych 
  z linii X oraz GIGA).
 3. Gwarancją objęte są urządzenia nabyte w ramach selektywnego systemu dystrybucji, co oznacza, iż jest ona udzielana tylko pod warunkiem, że urządzenie JURA zostało nabyte w sklepie specjalistycznym autoryzowanym przez JURA.
 4. Gwarancja jest ważna z dowodem zakupu i dotyczy wyłącznie urządzenia wymienionego 
  w niniejszej karcie gwarancyjnej.
 5. Usterki techniczne stwierdzone w okresie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym urządzeniu, będą usunięte bezpłatnie w jak najkrótszym terminie, uzgodnionym z Nabywcą i liczonym od chwili przyjęcia urządzenia do naprawy w Serwisie Centralnym - JURA Hospitality Center. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym 
  w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant. 
 6. Zobowiązania gwarancyjne nie obejmują czyszczenia i konserwacji urządzenia, jak również innych czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi Nabywca powinien przeprowadzić we własnym zakresie.
 7. Świadczenie gwarancyjne nie obowiązuje w przypadku powstania szkód lub wad wynikających z:
  a) nieprzestrzegania instrukcji obsługi producenta w zakresie nieprawidłowego podłączenia, nieodpowiedniej obsługi, transportu, naprawy lub przebudowy wykonanej przez osoby nieposiadające autoryzacji i uprawnień niezbędnych do dokonywania zmian,
  b) nieprzestrzegania instrukcji obsługi producenta w zakresie pielęgnacji i konserwacji, 
  w szczególnosci, jeżeli są stosowane inne produkty niż filtr wodny JURA, tabletki do czyszczenia i usuwania kamienia JURA, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją,
  c) eksploatacji części podlegających zużyciu (np. uszczelki, tarcze mielące, zawory, elementy systemu spieniającego etc.)
  d) uszkodzeń spowodowanych przez ciała obce w młynku (np. kamienie, elementy drewniane, spinacze, etc.) lub zalania młynka wodą.
 8. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 9. Świadczenia gwarancyjne są realizowane w Polsce. W przypadku urządzeń, które zostały nabyte w Europie, a następnie przewiezione do innego europejskiego kraju, świadczenia są realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym kraju warunkami gwarancji JURA.

 

Zgłoszenia naprawy urządzenia prosimy przesyłać do JURA Hospitality Center, pod adresem mailowym: service-pl@jura.com*

Aby usprawnić kontakt z serwisem, podczas zgłaszania ekspresu do naprawy prosimy o podanie i dołączenie:

 • nazwy urządzenia (opcjonalnie wraz z jego numerem fabrycznym)
 • kopii dowodu zakupu
 • opisu objawów usterki
 • swojego dokładnego adresu i numeru telefonu

Najlepszym zabezpieczeniem w przypadku konieczności transportu ekspresu do serwisu jest oryginalne opakowanie, dlatego prosimy o zachowanie jego wszystkich elementów.

*Administratorem danych osobowych osób przesyłających zgłoszenia jest JURA Poland Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane na stronie internetowej Jura Poland www.pl.jura.com, w zakładce "Polityka Prywatności".

WAŻNE!
Prosimy o dołączenie do przesyłki oryginału karty gwarancyjnej i kopii dowodu zakupu (jeżeli nie dodano ich w załączeniu do zgłoszenia) oraz pozostawienie w domu metalowych elementów tacki na filiżanki.


JURA Hospitality Center
ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 
tel.: +48 22 123 43 03
mail: service-pl@jura.com